czende
Užitečné informace
Předpověď počasí:

Více o počasí zde.
Turistické inf. centrum

Informace města Pelhřimov

Masarykovo náměstí 10
393 01 Pelhřimov

tel.: 565 326 924
e-mail: ic@kzpe.cz

www.pelhrimovsko.cz

Provozovatel webu

Tipy na výlet

PŘÍRODA
HISTORIE
KOUPÁNÍ
ZÁBAVA
 

PŘÍRODA

Okolí Pelhřimova - město Pelhřimov leží v kouzelné části Českomoravské vrchoviny a vydáte-li se jakýmkoliv směrem, najdete vždy mnoho malebných míst a zákoutí.

V letních a podzimních měsících je zde vyhlášený houbařský ráj.

Čertův hrádek (oblast Čeřínek) - zachovalé přirozené lesní porosty v prostoru typických vrcholových skal Jihlavských vrchů.


Křemešník
- zalesněný vrch, nacházející se 9 km od Pelhřimova v nadmořské výšce 765 m n.m. je výletní a lyžařské středisko s vlekem a lanovým parkem. Na vrcholu Křemešníku je typický bukový porost. Dříve se tu dolovalo stříbro, dosud jsou patrné haldy a zašlé štoly. Barokní kostel Nejsvětější trojice pochází z 1. pol. 18. stol., jehož součástí je starší kaple, která tvoří sakristii. Kolem kostela se nacházejí ambity s dvěma kaplemi, na dolním konci ambitů naleznete "Kapli Mrtvých", památník padlým vojákům z okolí v obou světových válkách, výzdobenou Bílkovými plastikami. Křížová cesta je zčásti prací sochaře Antonína Bílka, bratra Františka Bílka. U studánky s radioaktivní vodou, která dala vznik poutnímu místu na Křemešníku, je barokní kaple z r.1689, do nynější podoby upravena v r. 1939. Nad vchodem je reliéf od Františka Bílka. Pramen je periodický, voda protéká stříbronosnými rudami a je slabě radioaktivní. Poblíž kostela je Větrný zámek, romantická stavba, kterou tu začal stavět, ale příchodem druhé světové války již nedokončil, významný sochař a medailér Josef Šejnost. Dějiště románu F. B. Vaňka "Na krásné samotě" připomíná pamětní deska na faře. Příjemnou a pohodlnou procházku po Křemešníku umožňuje zeleně vyznačený "Křemešnický okruh", nádherné výhledy do okolí z rozhledny „Pípalka“.
Pokud hledáte vzrušení a dobrodružství, můžete ho nalézt v " lanovém centru", který je učen pro malé i velké, zkrátka pro všechny, kteří chtějí zažít něco nevšedního a zábavného. www.hotelkremesnik.cz


Javořice - nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a Českomoravské vrchoviny, 837 m. Věž televizního vysílače. Rozhled pouze z nezalesněného úbočí. Lyžařské terény. Na severním svahu "Studánka Páně", pěkně upravený pramen pitné vody s českobratrskou tradicí.

Jihlavské vrchy - Velký pařezitý rybník, Malý pařezitý rybník, Míkova skála, Javořice atd. Nádherné zalesněné území, vhodné pro turistiku, cykloturistiku i rekreaci.

Malý Blaník - vrch 576 m n. m., hradiště po hrádku asi z roku 1400, jak prokázal průzkum v r. 1961. Zříceniny kaple z r. 1735 a zrušené r. 1790.

Velký Blaník - legendární vrch 638 m n. m., opředený pověstmi o blanických rytířích. V 1. tisíciletí př. n. l. hradiště kruhového tvaru se dvěma řadami kamenných valů. V letech 1868 - 71 se zde konaly velké tábory lidu za české státní právo. V květnu r. 1868 odtud odebrán kámen pro základy Národního divadla. Na vrcholu rozhledna ve tvaru husitské hlásky.

Výlety po střeše Evropy – Okolím Pelhřimova prochází evropské rozvodí, kde se naskytují nádherné výhledy na krajinu „mezi třemi vrchy“ i na Jihlavské vrchy. Nejznámější cesta je po žluté turistické značce z Nové Bukové přes Eclerův vrch na Křemešník.

Nahoru


HISTORIE

Želiv - klášterní komplex Opatství Želiv se nachází 18 km od Pelhřimova ve směru na Červenou Řečici v malebné obci Želiv, poblíž rekreační nádrže Trnávka. Ze Želiva pocházel husitský kazatel Jan Želivský. Kraj si oblíbil i spisovatel Josef Čapek a hudební skladatel Bohuslav Martinů.

Klášter byl založen v roce 1139. Původně byl postaven ve slohu románském a po požáru byl obnoven ve slohu gotickém. Prvním opatem po obnově kláštera v 17. stol. byl zvolen Siard Falco. Jeho zásluhou se klášter opět stal duchovním, hospodářským i kulturním centrem. Bylo zde také založeno klášterní filozoficko-teologické studium. První pol. 18. stol. byla dobou velkého rozkvětu kláštera. Po velikém požáru v roce 1712 byl klášter obnoven ve slohu barokní gotiky Janem Blažejem Santini - Aichlem. V době komunistické éry v roce 1950 byl Želivský klášter zrušen. V budově kláštera a v prostorách Trčkova hradu byl zřízen internační tábor pro režimu nepohodlné kněze a řeholníky. V letech 1957 až 1992 byla v klášteře psychiatrická léčebna (odehrával se zde děj filmu „Dobří holubi se vracejí“). Od května 1991 je klášter obýván řeholní komunitou Premonstrátů. Součástí komplexu, který byl dne 9. 2. 2010 prohlášen za národní kulturní památku, je i pozdně gotický hrad zvaný Trčkův hrad, kostel Narození Panny Marie, ubytovací prostory pro veřejnost a také klášterní pivovar. Vaří se zde pivo belgického typu a návštěvník má možnost zde toto pivo i ochutnat. www.zeliv.eu, www.pivovar-zeliv.cz


Židovská synagoga se strarým a novým hřbitovem v Nové Cerekvi
- napodobuje asyrskobabylonskou architekturu. Byla postavena Štěpánem Walserem v roce 1855 v místech původní dřevěné synagogy v romanticko – psaudomaurském slohu. Je jediná svého druhu ve střední Evropě. Je to mohutná jednolodní stavba se dvěma masivními hranolovými věžemi v západním průčelí, se stupňovitým štítem, hodinami a půlkruhově zakončenými okny. Věže jsou zdobeny pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen. Chrámová loď je na bocích rytmizována dvěma řadami arkád galerií nad sebou. Nad předsíní je tribuna. Na galerii je přístup po točitých schodech po pravé straně od vchodu. Točité schodiště pokračuje v jádru pravé věže až na půdu. Po bocích podélného hlavního prostoru je pod třemi oblouky umístěno po jednom kruhovém okně. V patře galerie pod středním větším obloukem je po jednom větším, půlkruhově zakončeném okně, vždy se dvěma menšími po stranách. Pod menšími oblouky ve stěně je vždy jedno úzké, půlkruhově zakončené okénko. Na východní straně se zachovaly zbytky portálového oltáře se skříňovou schránkou na tóru. Za oltářem je mělký, půlkruhový výklenek s malým kruhovým oknem, nad dřevěným almemorem a schránkou na tóru se zachovaly zdvojené kamenné desky Mojžíšova desatera. Starý židovský hřbitov se nachází na severovýchodním okraji městečka, po pravé straně silnice do Stanovic, asi 100 m severovýchodně od synagogy. Hřbitov byl založen kolem roku 1600, neboť podle písemných záznamů přišli Židé do Nové Cerkve v roce 1570, když byli vytlačováni z královských měst. Je zde 137 pomníků s nápisy v hebrejštině, či aramejštině. Nový židovský hřbitov , který se nachází vedle starého hřbitova a je zde umístěno 273 velmi pěkných pomníků, obřadní síň z r. 1866 a urnový hrob významného malíře Alfréda Justitze (1879 – 1934). Najdeme zde také cenné náhrobky barokního typu, nejstarší dochovaný je z roku 1692. http://prosynagogu.wz.cz


Blažkův zámek
– na skalnatém návrší poblíž Nemojova zbytky gotické tvrze (příkopy, valy). Patřila pánům z Vokova, zpustla v 16. stol. 


Červená Lhota
- státní zámek v mimořádně působivé poloze na skalním ostrůvku, obklopen vodou, pouze s jedním přístupem po mostě. Původně zde stávala gotická vodní tvrz, v 16. stol. byla přestavěna na renesanční zámek, raně barokní úpravy jsou ze 17. stol., další přestavby z 19. stol. Zámek je přístupný v obvyklou dobu na státních hradech a zámcích. Antonín Sova na zámek umístil děj svého románu "Pankrác Budecius, kantor", svou romantickou polohou zlákal zámek několikrát i filmaře. http://www.zamek-cervenalhota.eu/  
 

Červená Řečice zámek - Historie osídlení území kolem Červené Řečice začíná už v době knížecích Čech. Roku 1144 daroval kníže Vladislav II. pražskému biskupu Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Želivky, kde pak další biskupové zakládali na vymýcené půdě nové osady. Mezi novými sídlišti, která vznikla ještě koncem 12. stol., byla také Řečice, která se stala od svého počátku přirozeným správním centrem rozsáhlého panství pražských biskupů a arcibiskupů ... www.zamek-cervenarecice.cz


Hrad Kámen
- gotický hrad ze začátku 14. stol., na zámek přestavěn r. 1673, další přestavba v 19. stol. Po rozsáhlých asanačních pracích v nedávné době v zámku umístěno muzeum motocyklů. Hrad stojí na žulové skále, vyvřelé z rulového podloží. Kostel je barokní ze 17. stol. www.hradkamen.cz 


Hrad Orlík
- zřícenina hradu, připomínaného v polovině 14. stol., dříve zván hrad Humpolec. Sídlili zde majitelé Humpolce, mezi nimi i Ondřej z Dubé, člen Husova doprovodu na koncil do Kostnice. Zachovala se kamenná hranolová věž, brána a část paláce. V lese "Na štůlách" pozůstatky po dolování stříbra (patrny hluboké jámy). http://hrad-orlik.cz

Hrad Choustník - zřícenina raně gotického hradu z pol. 13. stol., založeného Benešem z Choustníka. V letech 1322 - 1597 v majetku Rožmberků. V 1. pol.15. stol. hrad rozšířen a mohutně opevněn, zachované kružbové okno hradní kaple. V 17. stol. pustý. Jedna z věží upravena na rozhlednu. Na hřebenu přírodní rezervace starého porostu a vzácného rostlinstva na žulové skále (9,9 ha). V městečku pod hradem renesanční zámek ze 17. stol., dnes účelově využit. Kostel původně gotický ze 14. stol., pobořen za husitských válek, přestavěn v letech 1673 - 87, zařízení raně barokní z 2. pol. 17. stol. www.obec-choustnik.cz/hrad-choustnik

Janštejn - zřícenina gotického hradu z doby kolem r. 1315, zanikl v 15. stol. v husitských válkách. Zachována spodní část okrouhlé věže a části hradebních zdí.

Jihlava - hospodářské a kulturní středisko oblasti. Historické jádro města je památkovou rezervací. Původně slovanská osada známá již před 13. stol. díky poloze při staré obchodní stezce. V souvislosti s rozvojem těžby stříbra povýšena r. 1249 na královské město s horním právem. Městská památková rezervace chrání převážně církevní architekturu 13. stol. a měšťanskou architekturu 16. stol. Zachoval se gotický půdorys historického jádra města, městské hradby, raně gotické kostely a úzká parcela městských domů gotických, renesančních i barokních. Městské hradby byly opraveny a pohled na ně otevřen vybudováním obvodové městské komunikace. Radnice původně gotická s vnější výzdobou barokní z roku 1786. Minoritský kostel Nanebevzetí P. Marie raně gotický z let 1240 - 60 s pozdně gotickým závěrem presbytáře z r. 1500. Průčelí kostela barokní z r. 1756. Kostel sv. Kříže je síňové trojlodí z konce 14. stol. na starších základech. Kostel na Jakubském náměstí raně gotický z r. 1257 přestavěn na přelomu 14. a 15. stol. Kostel sv. Ignáce na Masarykově nám. barokní z let 1680 - 89. Původně havířský kostelík sv. Jana Křtitele na Jánském vršku renesanční na románských základech z r. 1534, r. 1712 zbarokizován. Renesanční sgrafita. Kostel gotický z konce 13. stol. s hranolovou vstupní věží. www.jihlava.cz

Jindřichův Hradec - okresní město - hospodářské, kulturní a správní centrum. Historické jádro je městskou památkovou rezervací. Jako město pod hradem připomínán v r. 1293. Ve 13. stol. sídlo německých rytířů, později významné panské sídlo (páni z Hradce, Slavatové, Černínové). Státní zámek je rozlehlým komplexem budov kolem tří nádvoří na ostrohu mezi Nežárkou a rybníkem Vajgar. Jádro zámku je z původního gotického hradu, kolem 14. stol. hrad rozšířen do dnešní rozlohy. Hlavní přestavba hradu na renesanční zámek se uskutečnila po r. 1580 za účasti stavitele Baltazara Maio da Vomio, Ant. Comety a malířů R.a J. Vidmanů. Poslední úpravy v 19. a 20. stol. V zámecké zahradě altán - velký renesanční rondel z roku 1591 od G. Falconiho s malířskou výzdobou V. Millera a s bohatými renesančními štukami. V zámku je umístěna obrazová galerie a dobová instalace. Váže se k němu známá pověst o "Bílé paní". Radnice původně pozdně gotická, přestavěna po požáru v letech 1801 - 07. Muzeum v budově bývalého jezuitského semináře, postavené v letech 1606 - 08. Vlastní bohaté sbírky národopisné, cechovní památky, městskou bytovou kulturu 19. stol., výrazný soubor gotických a pozdně gotických řezeb, obrazy a grafiku, tisky Landfraserovy tiskárny, gobelíny a mechanické jesličky lidového umělce Tomáše Krýzy s 200 pohyblivými figurkami. Síň Bedřicha Smetany a Emy Destinové. Měšťanské domy pozdně gotické, renesanční a barokní na náměstí a v přilehlých ulicích. Proboštský kostel gotický, založený před r. 1382. Prochází jím 15. poledník, vyznačen je v dlažbě u kostela. Kostel s bývalým klášterem minoritů je raně gotický z třetí čtvrti 13. stol., s pozdějšími přestavbami. Vlastní budova kláštera je z doby kolem r. 1480, kolem nádvoří arkády, křížová chodba. Bývalý františkánský klášter s kostelem je pozdně gotický z r. 1478. Při bývalé jezuitské koleji je asi nejstarší městský kostel, připomínaný ve 13. stol., raně barokně přestavěn v letech 1628 - 32 a v r. 1788 zrušen. Další kostel na okraji města je z let 1859 - 60. Klášteříček založen po r. 1534, pozdně gotický, sloužil jako špitál a vdovské sídlo, barokní přestavba z let 1750 - 80, s kostelem spojen krytou chodbou. Židovský hřbitov z počátku 15. stol. Na náměstí velké sousoší od M. Strachovského z let 1764 - 68. Na rybníku Vajgar umělý ostrůvek. Za zmínku jistě stojí gotický kostel Sv. Jana Křtitele, který je opředen tajemnem a záhadami. Chrámová loď je sice vyzdobena mnoha cennými gotickými freskami, ale co návštěvníka především upoutá  jsou pozoruhodné barevné pásy na vnitřní straně okenních výklenků a na obrubě vítězného oblouku před hlavním oltářem. Zdálky mohou připomínat svým pravidelným členěním do obdélníkových polí jakýsi ornament. Bližší pohled vás však naplní úžasem. V řadě pravidelných obdélníčků, připomínajících domino či karty jsou zakresleny zrůdné kombinace lidských a zvířecích těl., v nichž se komičnost zjevu mísí s příšerností. Jednotlivé figurální obrazy jsou rozděleny "kartami" obsahujícími čistě geometrické linie z různě zalomených přímek. Místy se objeví i rostlinný motiv, zejména stylizovaná pětilistá růže pánů z Hradce. Ani jediný prvek se neopakuje.Nikdo zatím nerozluštil jejich pravý význam. Kostel byl kdysi v majetku řádu Templářských rytířů a někteří lidé věří, že do maleb rytíři zašifrovali své poselství. www.jh.cz

Kamenice nad Lipou - město na úzkokolejné dráze, postavené v r. 1906 z Jindřichova Hradce do Obrataně. Založena asi v polovině 13. stol. Podle pověsti se pojmenování váže k staré lípě v zámeckém parku, jejíž stáří se odhaduje na více než 700 let. Ve středověku se v okolí těžila železná ruda. Zámek z 15. stol., dnešní renesanční podoba je z let 1580 - 83. Věž nad branou je z r. 1777, dvůr je obklopen arkádami. Zbytky opevnění z 15. stol. Část parku s prastarou lípou je přístupná, v zámku je nyní umístěna dětská ozdravovna. Kostel původně gotický z 13. stol., přestavěn v 15. a 16. stol., věž je ze 17. stol. Na vrchu Bradlo lesní hřbitov s gotickou kaplí z r. 1348, přestavěnou v r. 1595. Vlastivědné muzeum má expozice: historie města, národopisu, partyzánského hnutí na Vysočině, skla a síň místního rodáka, hudebního skladatele Vítězslava Nováka (1870 až 1949). Zdejší krajina zlákala i známé malíře: A. Kalvodu, Fr. Daňka-Sedláčka, K. Holana, J. Šetelíka. Dobré klimatické podmínky Kamenici určují za vhodné letovisko, svědčí o tom množství ozdravoven a letních táborů v okolí. www.kamenicenl.cz/zamek/d-77788


Lipnice
- připomínána r. 1370 v souvislosti s povýšením podhradí na městečko. Středisko kamenického a lomařského průmyslu. Pravidelné letní přehlídky humoru a satiry "Haškova Lipnice". Hrad gotický z poč. 14. stol. na žulové skále, přestavěn v 1. třetině 16. stol., částečně obýván do r. 1869, kdy vyhořel. Po r. 1924 zahájeny záchranné práce, ve kterých bylo pokračováno opět po r. 1945. Přístupný je v obvyklou dobu na státních hradech a zámcích. Starý palác - v přízemí konírny a skladiště, v 1. patře bývaly obytné místnosti, ve 2. patře velký sál. Nový palác - gotické sklepy a velký sloupový sál v přízemí. Věž Samson, dvoupatrová, hranolová, v jejím přízemí je 33 m hluboká studna. Ve věži hradní muzeum se sbírkou gotických kachlů. Hradní kaple gotická ze 14. stol. s barokními úpravami z roku 1683. Zachovány nástěnné malby z pol. 14. stol. a gotický presbytář. V domku proti vchodu do hradu Haškova pamětní síň. Zde Jaroslav Hašek žil a v r. 1923 zemřel. Pohřben je na místním hřbitově. Bílá věž- zřícenina, resp. zbytky městského opevnění na vrchu nad hřbitovem při jižním okraji městečka. Kostel původně románský, obnoven po požáru r. 1345 v gotickém slohu, barokně přestavěn r. 1688. www.hrad-lipnice.eu  

Roštejn - gotický hrad z 1. pol. 14. stol. na skalnatém vrcholu, obklopen smíšenými lesy. Ve 2. pol. 16. stol. založena u hradu obora pro chov vysoké a černé zvěře, dnes již splynula s okolním lesem. Bukový porost pod hradem botanicky zajímavý. Hradní nádvoří slouží různým společenským událostem, pořádají se tu slavnosti a divadelní představení. www.rostejn.wz.cz

Telč - městská, převážně renesanční památková rezervace, tvořená protáhlým náměstím se zámeckým komplexem a kostelem. Při zeměpanském dvorci, z jehož kostela se zachovala pozdně románská věž z poč. 13. stol. se sdruženými románskými okny, vznikla ve 12. stol. trhová osada, v jejíž blízkosti byla založena v 2. pol. 13. stol. Nová Telč jako vodní pevnost. Mezi těmito dvěma sídlištními celky bylo vybudováno kolem poloviny 14. stol. město, obehnané hradbami se soustavou vodního opevnění. Renesanční výstavba v druhé pol. 16. stol. dala vznik typu telčského domu s mázhausem, sklenutým na střední podpěru, z něhož vede tunelovitá chodba na dvůr a k hradbám. Většina architektonicky význačných domů je soustředěna na náměstí. Zámek vznikl přestavbou gotického hradu pocházejícího pravděpodobně z konce 14. stol. Na starý hradní objekt navazuje renesanční palác se Zlatým a Modrým sálem s kazetovými stropy z r. 1561. V zámku vlastivědné muzeum. Hlavní kostel je gotický z třetí čtvrtiny 14. stol. Síťová klenba pochází z pol. 15. stol. Kostel na konci náměstí je barokní z let 1663 - 67, postavený pravděpodobně podle projektu G. D. Orsiho. Kostel na Starém Městě je původně gotický ze třetí čtvrtiny 14. stol., ale jeho loď byla r. 1647 změněna na raně barokní bazilikální trojlodí. S městem je spojen alejí, lemovanou barokními sochami. Městská památková rezervace je zapsány na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.www.telc-etc.cz

Šternberk (Štamberk) - zřícenina gotického hradu se nachází poblíž obce Řásná a pochází z doby kolem r. 1300, pobořen v bojích r. 1424. Hrad býval sídlem rozsáhlého panství templářského řádu, později se stal královským majetkem.  Hrad Šternberk, lidově zvaný Štamberk, patřil ve středověku k nejrozsáhlejším opevněným panským sídlům doby předhusitské na jihozápadní Moravě. Imponuje nejen důmyslem svých stavebníků, využívajících k jeho zbudování a fortifikaci žulových skalních výchozů a členitého přírodního reliéfu, ale i svojí nadmořskou výškou (695 m n. m.)

Zámek Žirovnice - připomínán jako kamenný hrad, zapsaný již roku 1350 v zemských deskách. Zámek, původně gotický hrad z 2. pol. 13. stol. na skalnatém ostrohu nad Hutním rybníkem. Koncem 15. stol. rozšířen a opevněn. Vybudován na půdorysu trojúhelníka, s okrouhlou věží na jižní straně, arkádami na pilířích v nádvoří a palácem s kaplí. Sgrafitová výzdoba po r. 1622. V r. 1964 zámek vyhořel, obnovuje se a slouží kulturním účelům, např. instalaci muzejních sbírek nebo výstavám (např. Zahrada Vysočiny). Bývalá panská sýpka, barokní stavba z 18. stol. Kostel původně gotický, novogotická přestavba z r. 1870. Hřbitovní kostel ze 17. stol., přestavěn kolem r. 1700. Památkově chráněný mariánský sloup z r. 1777 a několik lip 200-300 let starých. www.zirovnice.cz 


KOUPÁNÍ

Rybník Stráž – rybník 1km od Pelhřimova, vhodný ke koupání i rybaření. U rybníka je pohostinství i koutek pro děti.

Vodní nádrž Želiv (Trnávka) – Rekreační oblast, pod hrází umělý kanál pro vodní sporty.

Vodní nádrž Sedlice - Želivka zde vzniká soutokem Hejnického potoka s Hejlovkou. Přehrada z r. 1927 je vysoká 24 m, koruna hráze je dlouhá 123 m a tvoří ji 10 oblouků. Hladina zadržené vody dosahuje délky 9 km. K hydroelektrárně, umístěné za mohutným obloukem Želivky, je voda vedena dlouhým tunelem. Rekreační oblast.

Vyrovnávací nádrž na Želivce - 1 km od Želiva. Retenční nádrž, zachycuje vody z hydroelektrárny na velké Sedlické přehradě.
 

ZÁBAVA


Pohádková říše Fábula
- váš svět rodinné zábavy - je ideálním místem pro rodinný výlet s dětmi. Za každého počasí totiž spolehlivě zabaví nejen děti, ale i dospělé, kteří se společně přenesou do jedinečného pohádkového světa a prožijí nečekaná dobrodružství i pohádkový příběh psaný samotnou pohádkovou říší a jejími obyvateli. Kamenice nad Lipou www.pohadkova-rise.cz


Lanové centrum Křemešník
- U parkoviště hotelu Křemešník je vybodováno lanové centrum. Lanový areál je rozdělen na náročnější, vyšší část a níže vybudovanou dráhu vhodnou i pro děti. Lezení v lanovém centru je vždycky se zkušeným instruktorem. Lanové centrum je ideální i pro společné firemní a teambuilingové akce. www.nakremesniku.cz


SKI areál Křemešník
- Sjezdovka je 10 km od Pelhřimova. Délka sjedovky činí 370 m, převýšení 57 m a nadmořská výška horní stanice je 755 m. n. m. www.skikremesnik.cz


Terénní trojkolky -
Pokud na křemešnické sjezdovce neleží sníh, je i v letních měsících využívána. Terénní trojkolky jsou stabilní a robustní široké trojkolky pro sjezdy z kopce po sjezdovce. Ovládají se řídítky a jsou vybavené brzdami. Na kopec vás vyveze vlek sjezdovky. www.nakremesniku.cz

 

Poloha města
Poloha města  
  


     

 
    
Partneři

Tyto webové stránky byly realizovány s finanční podporou Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.     

 

Webové stránky MěÚ